Skip to navigation Skip to main content

Mudam Akademie from Home

Well de Musée momentan zou ass, presentéiert sech d'Mudam Akademie a Form vun engem Blog

Dëse Blog baséiert um Buch vum Claude Moyen: Eng Geschicht vun der
Konscht vun haut
, eng Aféierung an déi grouss Begrëffer vun der moderner Konscht, vum Impressionismus, iwwert den Dadaismus bis zur Konzeptkonscht an der Performance.

Stéck fir Stéck fëlle mir dëse Blog a bidden Iech e spannenden Abléck an d’Schafen vu Kënschtler, déi eis bis haut prägen.

–> Mudam Akademie from Home | LU

Mudam Akademie from Home | FR

Le Musée étant temporairement fermé, la Mudam Akademie se présente sous forme de blog.

Ce blog se base sur le livre de Claude Moyen: Eng Geschicht vun der Konscht vun haut (Une histoire de l'art d'aujourd'hui), une introduction aux grands concepts de l'art moderne, de l'impressionnisme à la performance, en passant par le dadaïsme et
l'art conceptuel.

Petit à petit, nous remplirons ce blog de nouveaux chapitres et vous offrirons un aperçu passionnant de la création d'artistes qui nous marquent encore aujourd'hui.

-> Mudam Akademie from Home | FR