Skip to navigation Skip to main content

Mudam Akademie from Home

Well de Musée momentan zou ass, presentéiert sech d'Mudam Akademie a Form vun engem Blog.

Dëse Blog baséiert um Buch vum Claude Moyen: Eng Geschicht vun der Konscht vun haut, eng Aféierung an déi grouss Begrëffer vun der moderner Konscht, vum Impressionismus, iwwert den Dadaismus bis zur Konzeptkonscht an der Performance.

Stéck fir Stéck fëlle mir dëse Blog a bidden Iech e spannenden Abléck an d’Schafen vu Kënschtler, déi eis bis haut prägen.

–> Kapitel 1 : Luucht
–> Kapitel 2 : Abstraktioun
–> Kapitel 3 : Utopie
–> Kapitel 4 : Anarchie
–> Kapitel 5 : Paräis-New-York
–> Kapitel 6 : Pop
–> Kapitel 7 : Prozess
–> Kapitel 8 : Hei an Elo

Mudam Akademie from Home | FR

Le Musée étant temporairement fermé, la Mudam Akademie se présente sous forme de blog.

Ce blog se base sur le livre de Claude Moyen: Eng Geschicht vun der Konscht vun haut (Une histoire de l'art d'aujourd'hui), une introduction aux grands concepts de l'art moderne, de l'impressionnisme à la performance, en passant par le dadaïsme et
l'art conceptuel.

Petit à petit, nous remplirons ce blog de nouveaux chapitres et vous offrirons un aperçu passionnant de la création d'artistes qui nous marquent encore aujourd'hui.

–> Chapitre 1 : Lumières
–> Chapitre 2 : Abstraction
–> Chapitre 3 : Utopie
–> Chapitre 4 : Anarchie
–> Chapitre 5 : Paris-New York
–> Chapitre 6 : Pop
–> Chapitre 7 : Processus
–> Chapitre 8 : Ici et maintenant