Zur Navigation Zu den wichtigsten Inhalten

Visit of "D'après nature", by Jean-Marie Biwer

'Ausstellung " D'après nature ", vum lëtzebuerger Moler Jean-Marie Biwer, ass verlängert ginn bis den 30. August 2020. Fir déi, déi nach net d'Chance haten se ze gesinn, ass hei eng vum Kënschtler kommentéiert Visitt an zwee Deeler.

Anschauen

"D'après nature", part 1.

Anschauen

"D'après nature", part 2.